Svenska Settlementförbundets (SSF) verksamhet ger tillgång till

Olika nätverk, utvecklingssatsningar och projekt

Bidrag för unga att söka

– Medlemsstöd för idéburna medlemmar.

Regionala träffar kring aktuella frågor kostnadsfritt

– Medlemssidor med metodmaterial, processtöd, rapporter mm.

Kurser, utbildningar och studieresor för alla och medlemmar till reducerat pris.

Validering och kvalitetssäkring av ledarskapet i öppen fritidsverksamhet i enlighet med egf-systemet (European Quality Framework)

–  Information om aktuella frågor, forskning samt stöd för påverkan 

Plattform för ungdoms- och fritidsverksamhet har bildats på initiativ av Sv. Settlementförbundet, Keks nätverket, KC Kunskapscentrum för fritidsledarskap och Fritidsledarskolorna.”

Internationella nätverk och är medlem i International Federation of Settlement and neighbourhood centres (IFS)
Världsrörelsen med rådgivande status FN.

Settlementidén

Det handlar om varje människas rätt till social tillit och trygghet, det menar vi är en förutsättning för ett demokratiskt samhälle. Rätten att uttrycka sig och göra sin röst hörd är viktigt. Kollektiv empowerment är centralt samt alla människors rätt att utöva och glädjas av sina egna kulturuttryck och dela andras. Kultur, när den tolkas brett, ökar livsglädjen samt känslan att livet är värdefullt och ger mening.

Därför ett Settlementförbund

Vi i Svenska Settlementförbundet är en samlande idéaktör för fritidsgårdar, Hemgårdar, Allaktivitetshus och liknande verksamheter. Vi arbeta lokalt för att främja social tillit och trygghet i bostadsområdena. När förutsättningar ges för unga, vuxna och äldre att träffas kring intressen och aktiviteter, stärks relationerna.

Det ger plats för kreativitet, möjligheten att skapa och att utvecklas. Det är viktigt för delaktighet och bidrar också till förbättrad hälsa. Det är i mötet som behoven och engagemanget växer fram kring hur vi gemensamt vill ha det i vårt bostadsområde. Så arbetar Settlementsrörelsen i hela världen för en levande demokrati.

International Federation of Settlement and Neighbourhood centres (IFS), som vi arbetar aktivt i, är en viktig aktör i FN medrådgivande status. Medlemmar i Svenska Settlementförbundet är ungdomsorganisationerna Fritidsforum och Fritidsförbundet för unga med funktionsvariationer. De arbetar för att ungas röst i samhället ska stärkas och ger stöd för empowering och självorganisering som t ex ungas egna lokala föreningar. Föreningen för Fritidsledarens Yrkesroll är också medlem. Närmare 400 kommunala och idéburna verksamheter och mötesplatser är anslutna. Vi arbetar tillsammans för att stärka verksamheten, stödja den lokala utvecklingen och unga och vuxnas organisering. Vi träffas lokalt och i olika nätverk.

Svenska Settlementförbundet driver utvecklingssatsningar, har kunskaps- och kompetensstödjande verksamhet samt validering för ledare i öppen fritidsverksamhet. Vi bjuder in till samtal kring utvecklingsbehov och bjuder in till att medverka i olika utvecklingsprojekt.

Vi erbjuder chefer och ledare kurser lokalt och nationellt, studieresor, konferenser och genom förlaget tar vi fram material samt ger ut tidskriften Metod. Grundutbildningen i 3 steg för ledare i öppen verksamhet är en av våra mer kända utbildningar. Vi har även en chefsutbildning till stöd för ökad måluppfyllelse. Vi arbetar också med olika uppdrag i kommunerna till stöd för den öppna fritidsverksamheten.

Följ oss på hemsidan, på Facebook, nyhetsbrev och information om aktuella kurser via mail.

Kom med i arbetet för ett tryggare och mer demokratiska och meningsskapande lokala bostadsområden där tillgången på olika former av mötesplatser är säkrad.

Bli Medlem

Kontakta kansliet 08-16 07 26, kansli@settlements.se

Dokument

Stadgar


Agenda 2019-2022